Koorscholing

De kwaliteit van het koor neemt toe als individuele koorleden hun prestaties verbeteren. Daarom kunnen aangesloten koren bij de VTN een subsidie aanvragen om hun koorleden een cursus of opleiding te laten volgen.

Een van de manieren om de kwaliteit van een koor te verbeteren is de koorleden (verder) te scholen. De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) subsidieert voor de VTN kooropleidingen en stemvormingscursussen. Daarmee leggen koorzangers een gedegen basis (of breiden hun kennis uit) op het gebied van muziektheorie, stemvorming (ook zangtechniek en samenklank) en bijvoorbeeld ‘van blad zingen’.

Voorwaarde: een professionele cursus/opleiding
De MBT stelt enkele voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te komen.
– de docent van de opleiding of cursus moet een afgestudeerd musicus te zijn.
– de scholing vindt plaats in cursusverband buiten de reguliere repetities. Dat geldt ook als er zangtraining gegeven wordt aan stemgroepen.
– de aanvrager financiert zelf ook een deel van de kosten. Dit kan ook een eigen bijdrage van de leden zijn.
– na afloop van de scholing moet een evaluatie worden toegezonden waarin de behaalde resultaten worden getoetst.
– subsidie wordt pas uitgekeerd, als evaluatie ontvangen is.
De subsidie wordt pas overgemaakt als de contributie voor het betreffende jaar is betaald.

Aanvraag
U vraagt een subsidie aan door een aanvraagformulier koorscholingssubsidie in te sturen (per post of e-mail), samen met
– koorscholingsplan met daarin: probleemstelling, doel van de scholing, werkwijze en middelen, evaluatie criteria.
– begroting; deze mag alleen betrekking hebben op de koorscholing. Vaste kosten van de vaste dirigent en begeleiding (normale vaste kosten) tijdens de repetities tellen hiervoor dus niet mee. Tevens moet uit de begroting blijken dat het koor een substantieel bedrag zelf opbrengt.