A.C.G. Vermeulen-premie

Koren die zich buiten de gebaande paden durven wagen, kunnen weerklank verwachten bij de MBT. Mogelijk komt uw koor in aanmerking voor de A.C.G. Vermeulen-premie: een subsidie voor bijzondere concertprogrammering.

Een concertprogramma samenstellen met vernieuwend en eigentijds repertoire is een ware uitdaging voor een koor. Maar het brengt ook vaak extra kosten met zich mee. Misschien vraagt het werk grote en een bijzondere solisten- of orkestbezetting. Of zijn de kosten van bladmuziek of van een compositieopdracht fors. Bovendien zijn de inkomsten van concerten met onbekend repertoire doorgaans lager doordat ze minder publiek trekken. De uitdaging dan maar niet aangaan? Integendeel, want uw koor komt misschien in aanmerking voor de A.C.G. Vermeulen-premie.

Subsidie

Het is een van de doelstellingen van het door de MBT beheerde de A.C.G. Vermeulenfonds – genoemd naar de oprichter van de Maatschappij – om financiële steun te verlenen aan koren die lid zijn van de VTN. Voor het verbeteren van de kwaliteit van koor en/of orkest en om bijzondere uitvoeringen mogelijk te maken. De MBT geeft dus jaarlijks subsidie aan een aantal VTN-koren die een interessante concertprogrammering uitvoeren.
Het bestuur van de MBT benadrukt dat de Vermeulenpremie niet bedoeld is als een beloning achteraf voor een interessante programmering, maar wel als een (bescheiden) middel om de uitvoering van een artistiek relevant, maar zakelijk risicovol programma mede mogelijk te maken.

Aanvragen

Koren die menen voor toekenning van de A.C.G. Vermeulen-premie in aanmerking te komen, kunnen per email een aanvraag indienen via het mailadres van de MBT: info@mbtoonkunst.nl.  De A.C.G. Vermeulen-premie staat los van reguliere subsidieaanvragen. Beschrijf in de aanvraag het project inhoudelijk op een duidelijke en praktische manier. Stuur een begroting mee. En een planning: het project moet plaatsvinden in het seizoen volgend op de uiterste inleverdatum van de aanvraag.

NB: De datum van indienen 15 februari:
Dien uw subsidieverzoek uiterlijk in vóór 15 februari voorafgaand aan het concertseizoen (van september tot september) waarin het betreffende programma wordt uitgevoerd.

Toekennen

Het beschikbare budget per concertseizoen is begrensd. Daarom worden alle aanvragen voor dat seizoen in onderlinge samenhang bezien en tegen elkaar afgewogen. Bepalend is niet alleen de keuze van het repertoire sec, maar ook andere factoren, zoals de vormgeving van het concert, de geschiedenis van de aanvrager en de culturele context van de omgeving kunnen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag in hoeverre een bepaald programma als vernieuwend kan worden beschouwd.
De Muziekcommissie brengt vervolgens aan het bestuur van de MBT een advies uit. Die geeft de aanvragers dan voor de zomer uitsluitsel. Krijgt uw koor subsidie voor een uitvoering, dan zal de Stichting het toegekende premiebedrag uitbetalen nadat het geplande concertprogramma ook daadwerkelijk is uitgevoerd, en de contributie voor dat jaar is voldaan.

Wij vragen bij toekenning om het beschikbaar stellen van een of twee toegangskaartjes voor de MBT en/of de muziekcommissie.

Voorbehouden

Het bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst houdt zich het recht voor op ieder moment en om welke reden dan ook de premieregeling tijdelijk of definitief te beëindigen. We benadrukken dat aan deze publicatie geen rechten kunnen worden ontleend. Over de inhoudelijke kant van een eventuele afwijzing kan evenmin worden gecorrespondeerd.