Lid worden van VTN?

Spreekt de dienstverlening van VTN u aan of denkt u gebruik te maken van het VTN-steunfonds? Dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid van VTN.

Toelatingsvoorwaarden

Het koor (of orkest) moet een rechtspersoon zijn, d.w.z. moet beschikken over gedeponeerde Statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van de Statuten.
Voor Jongerenmuziekgezelschappen is dit facultatief.

Naamgeving

In het dagelijks gebruik spreekt men wel eens over Toonkunst als het gaat om een koor van de Vereniging Toonkunst Nederland. Zo spreekt men bijvoorbeeld over het Toonkunstkoor Amsterdam. Het streven naar kwaliteit behoort tot het beleid van de VTN. Als zodanig wordt deze traditie in het algemeen ook herkend en erkend en komt dus mede in de naamgeving tot uitdrukking.

Het bestuur onderzoekt of aan de bestaande naam van het nieuw aan te sluiten koor (of orkest) het woord Toonkunst kan worden toegevoegd. Dit is onder andere afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van andere bij de Vereniging aangesloten koren of orkesten in de betreffende plaats. Indien zulks niet mogelijk is hecht het bestuur eraan, dat achter de naam van het betreffende koor of orkest wordt vermeld: ’aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland’ in contacten met derden en het publiek. Bijvoorbeeld: Naam koor te Naam plaats, aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland

Contributie 2024

De contributie bedraagt  € 8,25 per koorlid.

U kunt zich hier aanmelden

Vul het volledig in en lever een kopie van de statuten aan, dit kan per post of per e-mail.
Het lidmaatschap is zo geregeld!

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. En wordt steeds stilzwijgend verlengd. Statutair is vastgelegd dat de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging Toonkunst Nederland uiterlijk een jaar voor dato moet worden gemeld (Statuten artikel 7, lid 2). Contributie voor het lopende jaar en voor het gehele daaropvolgende jaar is verschuldigd. Dat is het geval omdat de Vereniging verplichtingen is aangegaan voor de leden. Zo worden de kosten voor de Buma, het lidmaatschap van Koornetwerk Nederland en voor het eventuele gebruik van het Kunstenaarscontractbureau vooruit betaald door de Vereniging.
Afmelden kan hier.