MBT

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd opgericht in 1829

De Vereniging Toonkunst Nederland (VTN) is voortgekomen uit de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT). De VTN heeft de belangenbehartiging en dienstverlenende taken overgenomen van de MBT.

De MBT beheert nu uitsluitend nog de fondsen en nauw gelieerde stichtingen. Met de opbrengsten uit de fondsen financiert en ondersteunt zij bijvoorbeeld bijzondere initiatieven van VTN-leden, koorscholing en advisering van koren. Verder stimuleert ze muziektalent in het algemeen met beurzen en prijzen. De MBT ondersteunt de Stichting Peuters en Muziek.

Subsidies voor VTN-leden

Een concertprogramma samenstellen met vernieuwend en eigentijds repertoire is een uitdaging. Maar brengt ook vaak extra kosten met zich mee. De uitdaging dan maar niet aangaan? Integendeel, koren die bij de VTN zijn aangesloten kunnen bij de MBT voorstellen voor interessante programmering indienen voor een subsidie uit het A.C.G. Vermeulenfonds. Jaarlijks besluit het bestuur op basis van een advies van de muziekcommissie over de toekenning van deze zogeheten Vermeulenpremies en de hoogte daarvan.

Verbeteren individuele koorleden hun prestaties, dan groeit daarmee de kwaliteit van het hele koor. Daarom geeft de MBT koren subsidies voor koorscholing om hun koorleden een cursus of opleiding te laten volgen, onder leiding van deskundige docenten.

Aan VTN-koren die behoefte hebben aan advies op artistiek, organisatorisch of bestuurlijk terrein geeft de MBT eveneens financiële steun. Zij kunnen een verzoek doen een deel van de kosten te dragen. Ook pas opgerichte kinder- of jeugdkoren kunnen financiële steun vragen voor de aanloopperiode.

Ten slotte stelt de MBT jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarvan (voor een gedeelte) de leden van de Muziekcommissie kunnen worden betaald.

Beurzen en opdrachten

De MBT ondersteunt niet alleen VTN-koren, maar stimuleert ook ontwikkeling van muziektalent in het algemeen. Bijvoorbeeld met incidentele beurzen voor zeer talentvolle muziekstudenten om daarmee een cursus of masterclass te volgen. Of met het belonen van jonge, professionele musici die zich op concoursen hebben onderscheiden. En door af en toe opdrachten te geven aan jonge, veelbelovende componisten.

Prijzen

Sinds 2010 stelt de MBT het Internationaal Vocalisten Concours ‘s Hertogenbosch in staat de Toonkunst Oratorium Prijs uit te reiken. Het concours vindt eens in de twee jaar plaats. De jury bepaalt of, en zo ja aan welke kandidaat op grond van haar of zijn gebleken affiniteit met het genre oratorium, de prijs van € 7500 wordt toegekend. Deze overeenkomst met het IVC geldt in beginsel tot en met de editie van 2020.

Tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours 2018 heeft 13-jarige violiste  Mara Mostert de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunstprijs (€1500) ontvangen. De prijs is bedoeld om de ontwikkeling van jong muziektalent te stimuleren.

J.P. Heijeprijs. In 1996 riepen de MBT en haar dochterorganisatie, de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM), gezamenlijk de Jan Pieter Heije-prijs in het leven. De prijs is genoemd naar de Amsterdamse arts Heije (1809 – 1876), die secretaris was van de MBT en een van de oprichters van de KVNM. Het initiatief was bedoeld om het bestuderen van en onderzoek naar de muziekgeschiedenis van de Nederlanden – meervoud om aan te geven dat ook de periode voor de scheiding tussen Nederland en Belgie daartoe behoort – te stimuleren.

Aanvankelijk kwamen schrijvers van een scriptie, die voltooid was aan een Nederlandse universiteit of HBO-opleiding, voor de prijs in aanmerking. Maar enkele jaren geleden is besloten om het niveau op een hoger peil te brengen en de prijs nog uitsluitend toe te kennen aan de auteurs van dissertaties. Als de promotie heeft plaatsgevonden aan een universiteit binnen de Benelux, is het onderwerp van de muziekwetenschappelijke studie vrij. Heeft de promovendus elders zijn onderzoek verricht, dan moet het onderwerp betrekking hebben op de geschiedenis van de muziek of van het muziekleven in de Nederlanden.

De MBT stelt per keer dat de prijs wordt toegekend een bedrag van € 3000 beschikbaar als bijdrage in de kosten en het prijzengeld.

Incidenteel maakt de MBT ook de uitgave van bijzondere composities en/of muziekhistorische boeken (mede) mogelijk Voorbeelden zijn de eerste twee edities in de serie Treasures of Dutch Choral Music met missen van Verhulst en Van Bree.

Stichting Peuters en Muziek

Muziekonderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom heeft de MBT de Stichting Peuters en Muziek opgericht. Onder deze stichting ressorteert de Stichting Muziek op Schoot, die onder meer vakopleidingen tot muziekdocent in crèches en het kleuteronderwijs aanbiedt.

Ook het onderzoekscentrum Voorschoolse Muziek Educatie is bij de Stichting ondergebracht. Dat initieert onderzoek op het gebied van muziekeducatie en de muzikale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Bibliotheek

De MBT heeft ten slotte een wetenschappelijke muziekbibliotheek die ze in 2008 voor ten minste dertig jaar in bruikleen heeft afgestaan aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Nieuwe schenkingen

Het financiële vermogen van de MBT is voor een belangrijk deel ontstaan als gevolg van in het verleden ontvangen schenkingen en legaten. Om ook in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan de doelstelling “het op verschillende manieren bevorderen van de “toonkunst” is de Maatschappij dankbaar voor iedere vorm van geldelijke ondersteuning. De Maatschappij beschikt over de fiscaal gunstige ANBI-status. Belangstellenden kunnen zich via het bureausecretariaat in verbinding stellen met het bestuur, dat graag met hen zal willen overleggen.

Bestuur MBT

Het bestuur van de MBT bestaat uit drie leden:
C.J.E. Dijk, voorzitter
Mw. W. Sandberg van Boelens, penningmeester
L. Rijkaart, secretaris, tevens lid op voordracht van de VTN en tevens vertegenwoordiger van de Muziekcommissie

De bestuursleden worden niet bezoldigd, zij ontvangen alleen een reiskostenvergoeding op basis van trein eerste klas.

Het bestuur wordt bijgestaan door bureau-secretaris: Hilde Wuijten

Contact

Stichting Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
Eerste Oosterparkstraat 7 -2hg
1091 GT  Amsterdam
06-29248675
email: info@mbtoonkunst.nl
www.mbtoonkunst.nl

KvK: 40531799
RSIN: 005380042

ANBI

Jaarverslag MBT 2016

Jaarrekening MBT 2017